Poistenie liečebných nákladov vášho zvieratka: Na čo máte nárok?

Poistenie liečebných nákladov vášho zvieratka: Na čo máte nárok?

03.12.2020 | Poistenie aj pre vašich miláčikov | Naďa Trenčanská

V novembri sme vás informovali o novom zdravotnom poistení pre domácich miláčikov, ktoré už dorazilo aj na Slovensko. Zároveň sme prisľúbili, že sa budeme viac venovať obsahovej náplni konkrétnych služieb. 

V nasledujúcich riadkoch preto prinášame presnú definíciu toho, čo poistenie kryje - teda hradí, a čo nie.

Poistenie úrazu a ochorenia

Náklady, ktoré poistenie kryje:

Úplnú diagnostiku, lieky, materiál, ošetrenie a liečbu vrátane operácií a predoperačnej starostlivosti podľa rozhodnutia zmluvného lekára do dohodnutého limitu poistenia. V akútnom prípade, keď je zviera ohrozené na živote, môže ošetrenie poskytnúť ľubovoľný veterinár (i mimo zmluvnej a partnerskej siete PetExpert).

Hospitalizáciu zvieraťa v dĺžke určenej zmluvným veterinárom.

Opakované ochorenia, ak nie sú v režime chronického ochorenia.

Pri chronickom ochorení je hradený len jeho prvý výskyt (úplná diagnostika a preliečenie). Dermatologické ochorenie trvajúce dlhšie ako 90 dní je považované za chronický stav.

POZOR na tzv. ČAKACIU LEHOTU!

...čakacia lehota je obdobie, ktoré musí uplynúť od dátumu uzavretia poistenia po vznik ochorenia alebo úrazu. Inými slovami, počas tejto lehoty náklady za prípadné liečenie vášho zvieratka znášate v plnej výške VY. Poistenie ho nekryje!

Čakacie lehoty...

pre prípad úrazu 3 dni

pre prípad ochorenia 30 dní

a pre prípad ortopedických operácií s výnimkou zlomeniny 6 mesiacov

Čo poistenie nekryje a neprepláca:

Akúkoľvek  prevenciu, očkovania, kozmetické zákroky, ošetrenia chrupu, či diétnu stravu.Rovnako POZOR na ochorenia a úrazy, ktoré vznikli pred vstupom do poistenia, ani tieto vám poistenie neuhradí. Ďalej sú to transplantácie a s transplantáciami súvisiaca pred- a pooperačná starostlivosť, kastrácia, ošetrenia súvisiace s rozmnožovaním, brezivosťou a pôrodom, umelé oplodnenia, falošnú brezivosť (kastrácia - ako súčasť liečby je však hradená!). Poistenie nekryje ani dedičné a degeneratívne ochorenia.

Ošetrenia mimo zmluvnej siete...

Keďže nová služba poistenia funguje výhradne prostredníctvom siete zmluvných veterinárov, nebudú vám uhradené ani výdávky  spojené s ošetrením mimo zmluvnej siete. Výnimkou sú akútne a život ohrozujúce prípady!

Neuhradia vám ani príplatky za ošetrenia mimo štandardného pracovného času (pohotovosť a výjazdy).

Plnenie nečajte ani v prípade nižšie uvedených diagnóz, ak poistené zvieratko malo pred vstupom do poistenia v dôsledku nich postihnutú párovú končatinu.

FCP – odlomený korunný výbežok lakťovej kosti, OCD – disekujúcu osteochondrózu, luxáciu jabĺčka a bedrového kĺbu, protrúziu disku – vyskočenie platničky, dyspláziu bedrového kĺbu, artritídu, artrózu, LCC - ruptúra krížového väzu.

Poistenie pre prípad smrti

Čo poistenie kryje a prepláca...

Náhradu vo výške obstarávacej hodnoty zvieraťa alebo obvyklú trhovú cenu, a to do výšky dohodnutého limitu.Ak uplynula čakacia lehota (tá je 30 dní od začiatku poistenia).

Čo poistenie nekryje...

Úmrtia v dôsledku ochorenia, ak mal pes v čase smrti 6 a viac rokov pri veľkých plemenách, 8 a viac rokov pri stredných plemenách a pri mačkách 10 a viac rokov pri malých plemenách.

Úmrtia v dôsledku brezivosti, pôrodu alebo transplantácie.

Utratenie z finančných dôvodov alebo v dôsledku poruchy správania zvieraťa.

Usmrtenie zvieraťa pri nutnej obrane, keď napadlo inú osobu alebo zviera.

Poistenie pre prípad straty alebo odcudzenia

Čo poistenie kryje...

Náhradu vo výške obstarávacej hodnoty zvieraťa alebo obvyklú trhovú cenu, ak sa zviera nevráti do 2 mesiacov, a to do výšky dohodnutého limitu.

Ak uplynula čakacia lehota (tá je 60 dní od začiatku poistenia).

Čo poistenie nekryje...

POZOR, ak sa zviera vráti alebo nájde, máte povinnosť vrátiť nám vyplatené poistné plnenie!

Ak bolo zviera dobrovoľne opustené.

Poistenie nákladov na nájdenie strateného alebo odcudzeného zvieraťa

Čo poistenie kryje...

Náklady na inzerciu, náklady na odmenu nálezcovi, náklady spojené s opatrovaním zvieraťa. Ak uplynula čakacia lehota (ktorá je 60 dní od začiatku poistenia).

Čo poistenie nekryje...

Náklady na odmenu členovi rodiny, osobe v spoločnej domácnosti, kolegovi. Náklady na odmenu osobe, ktorá sa o zviera starala v čase jeho straty alebo odcudzenia, osobe, ktorá ho odcudzila, prípadne vykazuje s takouto osobou spojitosť.Náklady osobe, s ktorou nebol spísaný protokol, podľa ktorého je možné ju identifikovať.

Poistenie nákladov na opatrovanie zvieraťa

Čo poistenie kryje...

Náklady na opatrovanie v prípade hospitalizácie majiteľa zvieraťa (napr. umiestnenie v zvieracom hoteli), pokiaľ hospitalizácia trvala aspoň 3 dni.

Ak uplynula čakacia lehota (tá je 30 dní od začiatku poistenia).

Čo poistenie nekryje...

Ak hospitalizácia majiteľa zvieraťa trvala menej ako 3 dni. Ak osoba opatrujúca zviera je členom domácnosti.

Pokiaľ je príčinou hospitalizácie majiteľa: tehotenstvo, pôrod, ošetrenie nesúvisiace s úrazom alebo ochorením, symptómy ochorenia alebo úrazu sa prejavili pred dohodnutím poistenia, liečba alkoholizmu, závislosti od drog či liekov, pokus o samovraždu alebo zranenia či ochorenia, ktoré si majiteľ spôsobil sám.