Rozhovor: "Transplantáciou sa zachránilo 4 000 ľudských životov."

Rozhovor: "Transplantáciou sa zachránilo 4 000 ľudských životov."

02.07.2022 | D.h.c., Prof., MUDr. Ján Slezák, DrSc., FIACS | Redakcia

Rozhovor s naším popredným slovenským vedcom, fyziológom a experimentálnym kardiológom, ktorý okrem iného pôsobí dodnes v Ústave pre výskum srdca SAV. V roku 2006 mu bolo udelené štátne vyznamenanie Rad Ľ. Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy.

 

K štúdiu a vzdelaniu ste boli pravdepodobne vedený svojimi rodičmi.
Kedy prišiel prvý impulz k štúdiu medicíny?
Aký príbeh sa skrýva za skutočnosťou, že ste sa stali lekárom?

 

Moji rodičia boli obaja vysokoškolsky vzdelaní a považovali za samozrejmé, aby svojim 3 deťom umožnili tiež vysokoškolské vzdelanie. Môj starší brat študoval medicínu a obdivoval som jeho medicínske vedomosti, čo ma postupne stále viac orientovalo smerom na štúdium medicíny. Definitívne rozhodnutie vtedy padlo aj od mojej priateľky, terajšej manželky, s ktorou sme vtedy i spolu maturovali. Počas štúdia na Lekárskej fakulte UK sme pracovali na I. chirurgii u prof. Čárskeho a prof. Moravca ako pomocné vedecké sily, slúžili nočné príslužby a neskôr som robil profesorovi Čárskemu i demonštrátora pacientov pri jeho prednáškach s tým, že po skončení štúdia zostanem pracovať u neho na klinike. Nové pravidlá ministra školstva však možnosť pracovať novoskončeným lekárom toto neumožňovali, preto som začal pracovať na Ústave experimentálnej chirurgie SAV u akademika prof. Šišku. Aby som si udržal kontakt s klinikou a pacientmi, pracoval som súčasne i v Kochovom gynekologicko-pôrodníckom sanatóriu  a neskôr si urobil z tohto odboru i atestáciu. Mojím hlavným zamestnávateľom a pôsobiskom však zostala nepretržite až dosiaľ SAV.

 

Počas celej životnej vedeckej dráhy ste sa zaoberali výskumom a objasňovaním mechanizmov a prevenciou náhleho zlyhania srdca. Napísali ste veľké množstvo vedeckých a odborných prác. Zlyhanie srdca postihuje nielen starších ľudí, ale čoraz viac mladých.

Čo je dnešnou hlavnou príčinou zlyhania srdca?

 

Zlyhávanie srdca je výsledkom viacerých faktorov či ochorení ako sú napríklad ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, cukrovka alebo obezita. Vznik srdcových ochorení je podmienený viacerými tzv. rizikovými faktormi, ktoré môžeme deliť na neovplyvniteľné ako napríklad vek, pohlavie, rasa a genetická dispozícia a ovplyvniteľné, medzi ktoré patrí napr. hypertenzia, obezita, diabetes mellitus, dyslipidémia, nedostatočná fyzická aktivita, fajčenie, nadmerné pitie alkoholu a pod.

 

 

Ako môžeme ovplyvniť kvalitu nášho života a predísť problémom so srdiečkom?
Aká je prevencia u starších ľudí?

 

Je vhodné zvoliť správnu výživu, obmedziť nasýtené tuky, potraviny s vysokým obsahom sodíka a pridané cukry. Na druhej strane je treba konzumovať veľa čerstvého ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov. Dobrým príkladom je tzv. DASH diéta (Dietary Approaches to Stop Hypertension), čo je stravovací plán, ktorý vám môže pomôcť znížiť krvný tlak a cholesterol a znížiť riziko ischemickej choroby srdca. Okrem toho bolo dokázané, že primeraná fyzická záťaž má významný preventívny efekt, preto pravidelne cvičte.
V tejto súvislosti je dobre spomenúť význam osvety a vzdelávania obyvateľstva. Na tento účel som v r. 1992 založil Slovenskú ligu za prevenciu a liečbu srdcových ochorení “Srdce srdcu”, ktorú som viedol viac ako 20 rokov a úspešne plnila túto osvetovú funkciu. Každoročne sme na tému prevencie usporadúvali pod patronátom pani manželky prezidenta Gašparoviča tlačové konferencie s asi 40 - 50 zástupcami médií, ktorí potom disseminovali v médiách rôzne preventívne opatrenia s veľkým impaktom na obyvateľov.

 

Tlačová konferencia Slovenskej ligy Srdce srdcu

 

A akú prevenciu môže rodič nastaviť svojmu dieťaťu?

 

Do istej miery už gravidná žena svojim životným štýlom predurčuje zdravotný stav budúceho potomka. Neskôr však už od mladého veku je treba deti zvykať na správny životný štýl s dostatkom fyzickej námahy a pohybu (šport), obmedzovať obsah sodíka v strave, naučiť sa zvládať nadmerný stres a predchádzať obezite. To sú základné pravidlá pre udržanie zdravia a vytvorenie podmienok pre dobrú kvalitu života.
Jedným zo spôsobov ako predchádzať srdcovému zlyhaniu, je predchádzať a kontrolovať stavy, ktoré spôsobujú srdcové zlyhanie ako ischemickú chorobu srdca, vysoký krvný tlak, cukrovku alebo obezitu.

 

Tlačová konferencia Slovenskej ligy Srdce srdcu

 

Vieme, že najčastejšou príčinou smrti na Slovensku je zlyhanie práve nášho najdôležitejšieho orgánu srdca. Avšak srdce sa už dá aj transplantovať...

Ako je na tom celkovo štatisticky Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami, ak sa pozrieme na zlyhanie srdca?

 

Srdcové zlyhanie je klinický syndróm, ktorý sa v posledných desaťročiach stáva hlavným problémom v oblasti verejného zdravia z dôvodu jeho zvyšujúcej sa prevalencie, najmä v rozvinutých krajinách, a to hlavne z dôvodu predĺženej dĺžky života bežnej populácie. Liečba srdcového zlyhávania, najmä nové farmakologické a nefarmakologické látky výrazne zlepšujú klinické výsledky pacientov vrátane zvýšenia strednej dĺžky života a zlepšenia kvality života. Avšak napriek skutočnosti, že úmrtnosť u pacientov poklesla, zostáva stále neprijateľne vysoká.
Asi 6,2 milióna dospelých v Spojených štátoch trpí srdcovým zlyhaním. V roku 2018 sa srdcové zlyhanie spomínalo takmer na 400 000 úmrtných listoch (13,4%). Srdcové zlyhanie stálo USA v roku 2012 viac ako 30 miliárd dolárov.
Keď sa pozrieme do Európy, kardiovaskulárne choroby  spôsobujú každý rok 3,9 milióna úmrtí  a viac ako 1,8 milióna úmrtí v Európskej únii. Kardiovaskulárne choroby predstavujú 45% všetkých úmrtí v Európe a 37% všetkých úmrtí v EÚ, pričom miera úmrtia na ischemickú chorobu srdca a cievnu mozgovú príhodu je všeobecne vyššia v strednej a východnej Európe ako v severnej, južnej a západnej Európe. Úmrtnosť na kardiovaskulárne choroby v súčasnosti klesá vo väčšine európskych krajín vrátane krajín strednej a východnej Európy, ktoré až do začiatku 21. storočia zaznamenali značné zvýšenie.
Vláda Slovenskej republiky v roku 2010 schválila Národný program prevencie ochorení srdca a ciev. Na tomto programe v rámci plnenia Národného programu podpory zdravia participovali aj úrady verejného zdravotníctva na Slovensku. Úlohou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky by malo byť na národnej úrovni a úlohou regionálnych úradov verejného zdravotníctva na regionálnej úrovni, vytvárať pozitívnu spoločenskú atmosféru na intenzívnu, efektívnu adlhodobú zdravotnú osvetu u obyvateľstva na všetkých možných úrovniach s cieľom zvýšiť ochotu občanov SR starať sa o svoje zdravie aj v období, keď sú ešte zdraví a  synergicky prepojiť činnosť ministerstiev s činnosťami poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva a zdravotníckych zariadení v oblasti primárnej prevencie ochorení srdca a ciev.


Ako sme na tom s transplantáciami srdca?

 

Transplantácia srdca predstavuje dnes štandardnú liečebnú metódu inak neriešiteľného chronického zlyhávania srdca, ktorá sa však dá a musí stále zlepšovať, aby bola spoľahlivejšia a bezpečnejšia. Počet pacientov, ktorí by takúto liečbu potrebovali, sa neustále zvyšuje. Ide o celosvetový trend. V súčasnosti už má NÚSCH, a. s. za sebou viac ako 320 úspešných transplantácií srdca. Vďaka darcovskému a transplantačnému programu rôznych orgánov sa od roku 1990 podarilo transplantáciou orgánov zachrániť 4000 ľudských životov.
V minulom roku bolo na Slovensku realizovaných 201 transplantácií. Najčastejšie sa darovali obličky, a to v 146 prípadoch. Desať percent z nich pochádza od živých darcov.

 

 

Za svoju celoživotnú významnú prácu ste získali obrovské množstvo domácich i zahraničných ocenení.
Čo je pre Vás odmenou za úžasne vykonanú prácu? Je aj konkrétne ocenenie, ktoré si Vy osobne veľmi vážite?

 

Za prácu v zamestnaní dostáva človek plat. Vedecká práca však nie je bežná práca, je iná, je tvorivá, musí človeka zaujať tak, že ju nevníma ako prácu, ale ako hobby, musí v nej byť ponorený, musí jej byť oddaný. Vždy som sa snažil takúto prácu urobiť čo najlepšie. O odmene za prácu, myslím tým morálnu odmenu, resp. ocenenie, som nikdy neuvažoval, ale ak chcete vedieť čo ma poteší, je to to, ak sa práca vydarí a naplní sa vaša hypotéza, prípadne ak sa dosiahne dobrý výsledok vášho snaženia. V rámci výchovy je odmenou, ak váš žiak, mladý vedecký pracovník má o prácu záujem, ak ho problematika tak upúta, že sa jej venuje naplno bez ohľadu na čokoľvek a ak dosahuje dobré výsledky. Ak hovoríme o ocenení práce, akékoľvek uznanie a ocenenie snaženia inými je, i pri úplnej skromnosti, príjemné. Ak mám byť konkrétnejší, štátne vyznamenanie z rúk prezidenta považujem za najvyššie, ale rovnako vysoko si cením zlaté medaily našich univerzít a SAV, ako i uznania medzinárodných spoločností a akadémií a všetky ostatné.

 

 

Čo by ste odkázali študentom, resp. mladým ľuďom, ktorí inklinujú k medicíne, chcú študovať tento odbor a majú vízie dokázať vo svojom vedeckom živote niečo „veľké“?   

 

Ja považujem medicínu za kráľovnú všetkých vied a som rád, že v nej pracujem. Čím viacej odkrývame jej tajomstvá, tým viacej si uvedomujeme, ako málo vieme. Však keď to tak vezmeme, všetky vedy a všetko snaženie sa bez rozdielu nakoniec stretáva a  sústreďuje na spoznanie človeka a jeho zdravie.
Dokázať niečo veľké sa nedá plánovať, ale zvedavosť, usilovnosť, poctivosť, skromnosť, trpezlivosť, nadšenie pre prácu a vytrvalosť môže preto vytvoriť predpoklady. Pri dnešných fantastických možnostiach IT sa dá dosiahnuť veľa oveľa  rýchlejšie než to bolo možné vtedy, keď počítače a IT neexistovali. A nebolo to tak dávno...