MLÁDEŽ  A ODKAZ  ALEXANDRA  DUBČEKA, celoštátna rétorická súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ

MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA, celoštátna rétorická súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ

27.11.2021 | Rétorická súťaž | Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

Tohto roku si pripomíname významné jubileum, 100. výročie nedožitých narodenín Alexandra Dubčeka, ktorý patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenského národa.

Našu úctu a obdiv mu chceme vyjadriť aj v rámci konania 18. slávnostného ročníka rétorickej súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Je vzácne, že A. Dubček myšlienky vzájomného porozumenia nielen hlásal, ale tak aj žil a konal. Významným prejavom úcty a obdivu k nemu je aj fakt, že získal aj čestný doktorát na najstaršej univerzite sveta v Bologni. Na toto uznanie ho navrhol Prof.  Quido Gambetta, vtedajší dekan Fakulty politických vied. Vyjadril sa, že pán Dubček je stelesnením dobra, pravdy a spravodlivosti. Robil politiku pre ľudí, nie pre seba.

Odkaz pre nastupujúcu generáciu videl v tom, aby sme žili, pracovali a konali tak, aby súčasné medzištátne hranice neboli hranicami, ktoré nás rozdeľujú, ale aby to boli hranice, ktoré národy, štáty a krajiny budú spájať. Vzácny je jeho odkaz: “Slovensko, my všetci by sme mali aj v tomto neľahkom čase myslieť na budúcnosť. To znamená myslieť na nastupujúce i budúce generácie, na ich vzdelanie. Myslieť na vzdelanie – značí myslieť na budúcnosť“.

Uvedené slová dokazujú, že A. Dubček myslel na mladú, nastupujúcu generáciu a teda zaslúži si, aby ho táto generácia poznala. Veď A. Dubček bol politik, ktorý dokázal skĺbiť politiku a ľudskosť, demokraciu, humanizmus, toleranciu,  prejavovať pochopenie pre ľudí a dať im nádej. A. Dubčeka si vážia, uznávajú a oceňujú ho na celom svete. Aj preto považujeme za dôležité, aby vyklíčili myšlienky a zámery tohto výnimočného človeka, politika a humanistu u mladých.

S týmto zámerom bola koncipovaná aj súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Cieľom spoluautorov námetu navrhovanej súťaže Prof. PhDr. Ivana Laluhu, CSc. a PhDr. Viliama Hotára, CSc. bolo stále a trvalé pripomínanie si osobnosti Alexandra Dubčeka, ako aj ďalších významných osobností slovenského národa, rozvoj vlasteneckej výchovy, rétorickej komunikácie a politickej kultúry dospievajúcej mládeže. Uvedený zámer bol široký. Vyžadoval si náročnú organizáciu. Uvedené hodnotné myšlienky sa podujalo realizovať a organizovať Občianske združenie Zdravá spoločnosť. Niekoľko  rokov bola spoluorganizátorom súťaže aj Spoločnosť Alexandra Dubčeka. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Prípravné ročníky tejto celoslovenskej súťaže sa konali v Bratislave v  rokoch 2000, 2001.

Naša súťaž je originálna v tom, že si žiaci pripravia rečnícke prejavy pod vedením pedagógov na niektorú zo zadaných tém a tie potom na súťaži prednesú v trvaní 3 – 5 minút. Rečnícky prejav musí rešpektovať zásady rétoriky. Po skončení aktuálneho kola súťaže nasleduje rozbor súťaže a vyhodnotenie.

V prejavoch rezonuje okrem zlepšovania jazykovej kultúry aj záujem o súčasné celospoločenské dianie, slovenskú históriu, ako aj o odkazy významných osobností slovenského národa.

Súťaž býva spojená s diskusiou s autormi odporúčanej študijnej literatúry, každoročne bola obohatená o besedu s osobnými priateľmi, spolupracovníkmi a s rodinou A. Dubčeka, ako aj s ďalšími významnými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života.  Zúčastnili sa jej napr. Dana Herrmannová,Mária Jana Jablonská,  Prof.  Ivan Laluha,  akademický sochár Teodor Baník, spisovateľ Ladislav Ťažký , Doc. JUDr. Pavel Pollák, CSc, Ing. Róbert Harenčár, JUDr. Oto Autrata, ako aj rodina A. Dubčeka, MUDr. Pavol Dubček,  Ing. Peter Dubček, Ing. Milan Dubček a ďalší vzácni hostia.

Odborným garantom súťaže je Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc.

O celkovú organizáciu súťaže sa od začiatku  staral organizačný výbor súťaže:

Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.,  Mgr. Magdaléna Benková a PhDr. Natália Ihnátková, CSc..

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa od začiatku súťaže  podieľali na organizovaní, výzdobe, výstavách literatúry, hodnotení a ďalších aktivitách spojených s prípravou, realizovaním a konaním súťaže.

Súťažou Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka sledujeme tieto spoločensky hodnotné ciele:

  • zachovanie pamiatky A. Dubčeka a ďalších významných osobností slovenského národa, ako bol Ľ. Štúr, M. R. Štefánik a ďalší,
  • pozdvihnutie národného sebavedomia a hrdosti v rámci vlasteneckej výchovy mladých,
  • zlepšovanie adekvátneho rečového prejavu, rozvíjanie rečníckeho umenia a komunikácie dnešnej mládeže.

Odbornú a rétorickú úroveň súťažiacich hodnotila odborná porota:

Doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, predseda poroty, zaslúžilý umelec, publicista, herec, nositeľ vyznamenania Pribinovho kríža II. triedy,

PhDr. Natália Ihnátková, CSc., dlhoročná pracovníčka Výskumného ústavu pedagogického a ŠPÚ, hlavná autorka učebníc slovenského jazyka a literárnych čítaniek pre gymnáziá a SŠ, redaktorka časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole, členka porôt podobných súťaží,

PhDr. Mária Jana Jablonská, slovenčinárka, novinárka, poetka a spoluautorka učebníc slovenského jazyka pre SŠ,

PhDr. Ľubomír Pajtinka, PhD., šéfredaktor časopisu Rodina a škola, šéfredaktor Učiteľských novín, bývalý poradca ministra školstva, autor odbornej literatúry, spisovateľ, redaktor,

PhDr. František Švába, dlhoročný pracovník MŠ SR, ktorého zásluhou sa MŠ SR stalo vyhlasovateľom tejto celoštátnej súťaže.

Treba oceniť prácu poroty, odborného garanta a organizačného výboru súťaže, ktorí zabezpečujú jej vysokú obsahovú, odbornú, ako aj organizačnú úroveň a dbajú, o to, aby boli ciele súťaže v plnom rozsahu splnené.

A ako vnímajú súťaž mladí? Môžeme povedať, že sa venujú súťaži naozaj so záujmom, vyjadrujú vlastné názory a veľakrát podnetné myšlienky. Radi by poznali viac dejinných udalostí, ktoré mali pre slovenský národ mimoriadny význam. A to nové, čo odznelo v ich prejavoch, boli vízie novej generácie – ich vízie.

V r. 2017 sa konal slávnostný 15. ročník súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka pod záštitou Oľgy Nachtmannovej, štátnej tajomníčky MŠVVaŠ  SR a Vladimíra Bajana, starostu mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Veľká vďaka patrí Ing. Pavlovi Spustovi, ktorý sa zaslúžil tak, ako aj po iné roky o dokumentáciu súťaže v ZSTV. Záznamy zo súťaže sú uverejnené v ZSTV, ako aj v Petržalskej televízii. Výsledky súťaže boli publikované a budú ešte aj ďalej medializované.

Pri príležitosti 15. výročia súťaže chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa aj počas predošlých rokov zaslúžili o organizovanie, realizáciu a vysokú úroveň rétorickej súťaže. Veľká vďaka patrí pani riaditeľke ZŠ, Černyševského 8 v Bratislave, Mgr. Magdaléne Benkovej, za zabezpečenie celkovej kvalitnej realizácie súťaže v priestoroch školy už od r. 2008.

PhDr. Natálii Ihnátkovej, CSc. patrí veľká vďaka, že sa zaslúžila vzhľadom na jej odbornú kvalifikáciu o vysokú rétorickú úroveň súťaže a prípravu tém súťaže od jej začiatku. O tie sa zaslúžil, ako aj o celkovú vysokú úroveň súťaže a vedenie besedy s významnými osobnosťami spoločenského, kultúrneho života, s osobnými priateľmi, spolupracovníkmi a s rodinou Alexandra Dubčeka odborný garant súťaže Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc. Patrí mu za to mimoriadna vďaka.

Doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, zaslúžilý umelec, si zaslúži mimoriadne poďakovanie, že si pri svojej nesmiernej zaneprázdnenosti každý rok našiel čas a dbal ako predseda poroty aj s ďalšími porotcami PhDr. Natáliou Ihnátkovou, CSc,. PhDr. Máriou Janou Jablonskou, PaedDr. Máriou Melichárovou, PhDr. Ľubomírom Pajtinkom a PhDr. Františkom Švábom o zodpovedné a odborné hodnotenie prezentácií súťažiacich.

Súťaž sa konala na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni. Atmosféru súťaže zvýrazňovala výstavka zo života Alexandra Dubčeka od PhDr. M. J. Jablonskej, ktorá okrem záslužnej činnosti v porote poskytla aj súkromné dokumenty z osobných stretnutí s A. Dubčekom, za čo jej patrí veľká vďaka.

Výstavka obsahovala aj publikácie, ktoré poskytlo školám OZ Zdravá spoločnosť na odbornú prípravu k súťaži počas jednotlivých ročníkov súťaže.

Veľká vďaka patrí aj pedagógom, ktorí sa obetavo a aktívne venovali nad rámec svojich povinností príprave súťažiacich. Patrí im, ako aj všetkým súťažiacim, nielen víťazom, veľké ocenenie a uznanie.

Bolo pre nás cťou, že sme mohli privítať aj Ing. Zuzanu Máčekovú, starostku obce Uhrovec. Vážime si dlhoročnú spoluprácu s pani starostkou, tiež s PhDr.PaedDr. Rudolfou Novotnou, súčasnou primátorkou mesta Bánovce nad Bebravou a ďalšími kolegami z Uhrovca v rámci súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec, ako aj v rámci našej súťaže v Bratislave. Veľmi si vážim Cenu starostky obce Uhrovec, ktorú som od pani starostky Ing. Zuzany Máčekovej  pri tejto slávnostnej príležitosti 15. ročníka súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka obdržala ako ocenenie a poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu a šírenie odkazu rodáka obce Uhrovec Alexandra Dubčeka.

Po vzájomnej dohode sa ďalšieho organizačného zabezpečenia súťaže Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka ujalo OZ Stále odborné sympózium, aktuálne s menom Cambridge PRO BONO o.z., spoluorganizátorom súťaže je Súkromná ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ruským v Bratislave pod vedením Ing. M. Phil. Jozefa Baču, PhD.

V r. 2019 sa konal už pod vedením Jozefa Baču 17. ročník celoštátnej súťaže Mládež a odkaz A. Dubčeka v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom na Bratislavskom hrade. Všetci účastníci súťaže veľmi ocenili, že sa súťaž konala  na vysokej odbornej i spoločenskej úrovni v slávnostných priestoroch Bratislavského hradu.

Súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka je prínosom pre jej vysoké spoločenské, národné, kultúrne a výchovnovzdelávacie poslanie. Veríme, že bude dodržaná jej  každoročná tradícia. Významné osobnosti slovenského národa si to zaslúžia.

 

                                                                          Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.

                                                                           riaditeľka OZ Zdravá spoločnosť