Mediátorka: "Keď máte silné „prečo“, cestu „ako“ nájdete vždy."

Mediátorka: "Keď máte silné „prečo“, cestu „ako“ nájdete vždy."

06.04.2021 | Ing. Jozefa Danová | Naďa Trenčanská

„Zastávam názor, že mediácia by mala byť predmetom v školských osnovách. Ako veľmi nám takéto učivo chýba, ukazuje narastajúci počet konfliktov. Človek dnes lieta do vesmíru, učí sa zvládať medzihviezdne priestory - mal by dokázať zvládnuť aj malý priestor medzi ním a tým druhým človekom,“ tvrdí odborníčka.

Mediácia je pojem, ktorý sa dostal do povedomia ľudí na Slovensku iba pred pár rokmi. O tom, čo to mediácia je, ako vyzerá v praxi, ale aj o živote a životných postojoch mediátora sme sa rozprávali s mediátorkou, koučkou a autorkou viacerých publikácií,  Ing. Jozefou DANOVOU.

Máte veľmi zaujímavú prácu, ktorá sa do popredia dostala až v posledných rokoch. Ako sa z človeka stane mediátor? 

To je dobrá otázka. Stane sa ním tak, že sa rozhodne ním byť. Že cíti, že ním byť chce. Že chce pomáhať meniť tento svet na lepšie miesto pre život. Keď máte silné „prečo“, cestu „ako“ nájdete vždy.   

Skúste nám priblížiť, čo to tá mediácia vlastne je?

Mediácia je mimosúdne riešenie sporov medzi dvomi a viacerými účastníkmi pomocou mediátora. Na Slovensku ju upravuje zákon o mediácii č.420/2004, vrátane jeho noviel. Mediácia je dobrovoľná, diskrétna, neverejná, uplatňujúca princíp win-win. Hlavným cieľom mediácie je dosiahnuť dohodu, prijateľnú pre všetky zúčastnené strany.  

Čo k tejto profesii priviedlo vás?  

V prvých rokoch môjho pôsobenia v korporátnej sfére som sa rozhodla rozšíriť si svoje vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru o 3 semestre práva pre manažérov. Počas tohto štúdia som sa prvýkrát stretla s pojmom mediácia. Bolo to na prelome tisícročí, viac ako 20 rokov dozadu. Na Slovensku v tom čase ešte nebol prijatý zákon o mediácii.  Vtedy som si povedala, že keď budem „veľká“, budem mediátor. Že chcem pomáhať ľuďom riešiť ich spory a konflikty - mimosúdne, rozumne, trpezlivo a dohodou. Všetko má svoj čas. Ten môj prišiel v roku 2014.

Aké vzdelanie alebo odbornosť vyžaduje povolanie mediátor?

Základné požiadavky na výkon práce mediátora upravuje zákon o mediácii ako zákonné požiadavky pre zápis osoby mediátora do registra mediátorov. Ministerstvo spravodlivosti zapíše do registra mediátorov toho, kto: 

- je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,

- získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

- je bezúhonný a má osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.

Odborná príprava mediátora trvá 200 hodín a končí odbornou skúškou. Cieľom odbornej prípravy je získať osobitné kvalifikačné predpoklady, potrebné pre výkon činnosti mediátora, a je zameraná na výučbu v oblasti práva, interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, ďalej v oblasti pravidiel správania sa mediátora a tréningu jeho sociálnych zručností a vedenia procesu mediácie.

Nie každý, kto sa nazýva mediátorom, ním v zmysle zákona aj je. Preto pri hľadaní mediátora odporúčam navštíviť Register mediátorov, vedený na MS SR, stav aktívny, pretože stav môže byť aj vyčiarknutý alebo pozastavený.

Aké boli vaše začiatky?

Pojem mediácia sa v jej začiatkoch často zamieňal s pojmom meditácia. Aj preto som po mojom zápise do Registra mediátorov cítila potrebu napísať ľudskou rečou stručnú e-knižku, ktorú si záujemcovia ešte stále môžu stiahnuť na mojom webe. E-knižke som dala názov „Na kávičke s Mediáciou“. Na niektoré, často sa opakujúce otázky záujemcov o mediáciu odpovedám aj v článkoch na mojom blogu.   

Čím sa líši vaša práca s klientmi od práce napríklad právnika, alebo psychológa, s ktorou si ju ľudia zvyknú zamieňať? V čom spočíva zásadný rozdiel? Skúste nám priblížiť, aké prípady riešite? S čím všetkým sa na vás klienti môžu obrátiť?

Ako som už uviedla, podmienkou výkonu činnosti mediátora nie je právnické vzdelanie. Kto hľadá právne rady, právne zastúpenie, ide za právnikom. Kto potrebuje psychologickú pomoc, vyhľadá psychológa. Kto potrebuje riešiť konflikt s niekým a hľadá odborníka na riešenie konfliktov, zájde za mediátorom. Mediácia má široké pole pôsobnosti. Zákon o mediácii  hovorí, že mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných záväzkových a pracovnoprávnych vzťahov. Najčastejšie sa stretávam so spormi rodinnoprávnymi a občianskoprávnymi.

Aké najčastejšie problémy majú ľudia v medziľudských vzťahoch? Čo ich najviac trápi? Sú to osobné vzťahy, vzťahy na pracovisku, prípadne niečo iné?

Dlhodobý, celosvetový výskum ukázal, že pre pokojný život je najdôležitejšia kvalita medziľudských vzťahov. Ľudia s dobrými medziľudskými vzťahmi sú zdravší, spokojnejší so svojím životom, ale i šťastnejší. Tí, ktorí majú množstvo konfliktov sami so sebou, majú ich aj s ľuďmi okolo seba. Preto je rozumné začať s uprataním vo svojom vnútri.

Čo sa deje vonku okolo nás, to často nemáme možnosť ovplyvniť, ale našu reakciu na to máme plne vo svojich rukách. Na to sa koncentrujme.

Konflikty sú staré ako ľudstvo samo. Otázka teda nie je, či budem mať konflikty, ale ako ich dokážem zvládnuť, ako ich viem riešiť. Môj recept je jasný - naučiť sa riešiť konflikty. A naučené potom prakticky trénovať, trénovať a trénovať. Riešenie konfliktov patrí medzi významné zručnosti, ktoré by si mal osvojiť každý človek. Zastávam názor, že mediácia by mala byť predmetom v školských osnovách. Ako veľmi nám takéto učivo chýba, ukazuje narastajúci počet konfliktov v rodinách, v školách i na pracovisku. Počet nešťastných, hoci materiálne dobre zabezpečených ľudí, kríza rodiny, preplnenosť súdov spormi, množstvo exekúcií, rozvodov a samovrážd, počet vojen. Dnes človek lieta do vesmíru, učí sa zvládať medzihviezdne priestory - mal by dokázať zvládnuť aj malý priestor medzi ním a tým druhým človekom.

To bol jeden z dôvodov, prečo som napísala populárno-náučné knihy pre každodenný život o tom, čo nás v škole neučili, a čo v živote tak často potrebujeme.

Prvá z nich je o riešení konfliktov a dostala názov „Kľúč od konfliktu“. Jej posolstvo je v jej podtitule: „Je nemožné žiť bez konfliktov, je rozumné naučiť sa ich zvládať“ alebo inak „Nebojme sa konfliktov, dá sa naučiť ich zvládať“. 

Druhá knižka má názov „Viem odpustiť?“ V nej sa venujem horizontálnemu odpusteniu t.j. odpusteniu medzi nami ľuďmi navzájom.    

Čitatelia pozitívne prijali štruktúru mojich knižiek. Každá kapitola začína peknou myšlienkou k danej téme, nasleduje príbeh zo života, potom sa venujem rozboru jadra problému a na záver každej kapitoly uvádzam pár tipov na domácu úlohu.  

Obe knižky sú v elektronickej i tlačenej forme, samozrejme dostupné na mojom webe, alebo aj vo veľkých online kníhkupectvách na Slovensku aj v Čechách.     

Stáva sa často, že vás klient osloví s problémom, ktorý sa mu v danom čase zdá neriešiteľný, no pritom je riešenie jednoduché?  

Každý človek je originál a má svoj jedinečný príbeh. Vzniknuté konflikty vnímajú ľudia rozdielne – čo je pre niekoho problém, pre iného byť nemusí. Čo je pre niekoho drobnosť, pre iného môže znamenať najvyššiu prioritu. Každý človek má svoje životné hodnoty, ktoré ovplyvňujú jeho správanie. Nie je dôležité, aké najlepšie riešenie sporu vidí mediátor, ale na akom riešení sú schopní sa účastníci sporu dohodnúť.

 

Už v piatok prinesieme pokračovanie rozhovoru s Ing. Jozefou DANOVOU a koniec pracovného týždňa zavŕšime ďalšou súťažou. Tentoraz odmeníme až dvoch z vás. 

Sledujte nás aj na Facebooku a ak sa vám naše články páčia, podporte nás lajkom. 👍 .

 

Ďakujeme. ❤