Hlavolam tangram pomáha rozvíjať osobnosť dieťaťa

Hlavolam tangram pomáha rozvíjať osobnosť dieťaťa

03.04.2020 | Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc. | Nikoleta Laškotiová

Ak ste rodičom, ktorý má doma dieťa alebo deti v predškolskom veku, ale aj staršie deti a chcete ich motivovať nejakou logickou hrou, práve TANGRAM, o ktorom bude nasledujúci článok, je veľmi vhodným hlavolamom pri rozvoji osobnosti dieťaťa.

Prečo? Ak si nájdete zopár minút na prečítanie týchto riadkov, určite sa to dozviete. A keďže článok je obohatený aj o niekoľko obrázkov, zaujme pri čítaní aj Vaše deti...

Tangram predstavuje ideálne spojenie hry a učebnej pomôcky, a to nielen pre deti v predškolskom veku, ale aj pre ďalšie vekové kategórie. Ide o jeden z najstarších hlavolamov, pomocou ktorého možno úspešne rozvíjať priestorovú predstavivosť, logické
a tvorivé myslenie.

Priestorová predstavivosť  má nesmierny význam pri rozvíjaní osobnosti dieťaťa. Je mimoriadne dôležitá pri zapamätávaní, a teda aj pri učení sa a je základom všetkých tvorivých schopností. Podľa psychológov súvisí so životnou úspešnosťou. Odborníci radia, že ak máme pred sebou ťažkú situáciu, musíme si ju najprv predstaviť v takom zmysle, že sme ju už zvládli. Posilní to našu sebadôveru a danú situáciu môžeme naozaj úspešne zvládnuť. Priestorovú predstavivosť využívame napr. pri ukladaní vecí do skrinky, pri športových výkonoch, rozmiestňovaní nábytku v byte, pri parkovaní auta,...

Hra vznikla v Číne a podľa legendy bola vynájdená pred niekoľko tisíc rokmi. Prvá zmienka o tangrame však pochádza až z 18. storočia.

Tangram tvorí 7 častí: päť pravouhlých rovnoramenných trojuholníkov (dva najmenšie, jeden stredný, dva najväčšie), jeden štvorec a jeden kosodĺžnik.

 

 

Tangram poznáme v mnohých materiálových prevedeniach. V materských školách sa však najviac osvedčil v penovom prevedení. Tvorí ho mäkký, zdravotne nezávadný
a umývateľný materiál, ktorý je pre deti veľmi príjemný.

S tangramom môžeme pracovať dvoma spôsobmi, avšak pri skladaní  obrázkov musíme použiť všetkých 7 častí skladačky:

  1. poskladať jednotlivé časti do vopred daných obrysov, ktorých návrhy sú uvedené v hre,
    a vydarený výsledok si zakresliť do obrysov na predlohách,
  2. vytvárať postavy ľudí, zvierat, známe predmety, geometrické obrazce podľa vlastnej fantázie a výsledok si zaznačiť.

Tangram obsahuje pravidlá hry aj s niektorými vyriešenými obrazcami. Obsahuje asi 250 obrazcov, ktoré možno skladať z jednotlivých dielikov.

A teraz poďme na to, ako táto hra pomáha deťom v predškolskom veku, teda ako môžeme pomôcť deťom rozvíjať nielen priestorovú predstavivosť.

V mnohých materských školách skladajú práve tangram učiteľky s deťmi v rámci didaktických hier. Deti si môžu dieliky tangramu skladať nielen do vopred určených predlôh, ale aj voľne, podľa vlastnej fantázie v súlade s uvedenými pravidlami. Môžu hádať, čo vytvorený obrázok znázorňuje. O nových obrázkoch sa môžu deti porozprávať, vymyslieť si o nich rôzne príbehy, čím si zlepšujú vyjadrovanie a komunikáciu. Taktiež si deti môžu jednotlivé dieliky obkresliť, čo im pomôže lepšie vnímať geometrické tvary.  

 

 

Tangram rozvíja mnohé oblasti u detí, ako je napr. kognitívna, perceptuálno-motorická, keď deti môžu tvary triediť, porovnávať, usporadúvať podľa určitých kritérií. Rozvíja priestorovú tvorivosť, jemnú motoriku, technickú tvorivosť, pracovné techniky, vizuomotoriku,...

Rozvíjanie matematického myslenia detí v materskej škole je priestorom na podporovanie detského záujmu o matematiku.

Počas hry s tangramom si môžeme vymýšľať rôzne rozprávky napr. so zvieratkami - v podobných rozprávkach dokážeme skĺbiť orientáciu v priestore, priestorovú predstavivosť, rozvíjať logické a tvorivé myslenie, matematické pojmy, komunikáciu, emocionálny kvocient, psychomotoriku, jemnú motoriku, atď.

Táto tematika teda znamená prínos v rámci celostného rozvoja osobnosti dieťaťa, ako aj tvorivohumanistickej výchovy.

 

Ak máte záujem o tangram, prípadne o jeho objednávku, môžete sa obrátiť na doc. RNDr. Vieru Uherčíkovú, CSc., ktorá sa tangramom a jeho využitím zaoberá.
Tel. č.: 0905 269 421
e-mail: v.uhercikova@gmail.com