Dobrá voľba profesie poháňa človeka vpred (časť 2/2)

Dobrá voľba profesie poháňa človeka vpred (časť 2/2)

24.04.2020 | Prof. PhDr. František Alabán, CSc. | Nikoleta Laškotiová

Ste držiteľom Mimoriadnej ceny a Prémie Slovenského zväzu spisovateľov a získali ste taktiež iné ocenenia za svoju prácu.
Ktoré ocenenia za Vašu prácu si najviac ceníte?

 

Faktom je, že žiadne ceny a uznania ma neinšpirovali, ale iba dobre vykonaná práca, ktorá mala vplyv na odborných pracovníkov. Považujem za úspech skutočnosť, že sa mi pred 25 rokmi podarilo založiť s odhodlanými kolegami Filologickú fakultu - a v nej s ďalšími ôsmimi jazykovými katedrami Katedru hungaristiky na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici. Počas 20-ročnej existencie tejto odbornej katedry sme organizovali v každom akademickom roku medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej materiály vždy boli vydané vo forme zborníka. Viac než 12 rokov som bol garantom študijného programu maďarského jazyka a kultúry v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a predsedom Odborovej komisie pre PhD. (študijný program maďarský jazyk a literatúra v Banskej Bystrici). Na pracovisku som vytvoril  tím výskumných pracovníkov a „ateliér“ pre doktorandov denného a externého stupňa tohto štud. programu v rámci odboru neslovanské jazyky a literatúry. Pre odbornú krátkozrakosť vtedajšieho vedenia kompetentnej fakulty bola Katedra hungaristiky so všetkými troma schválenými a úspešne fungujúcimi stupňami štúdia bezdôvodne rozpustená.
V súčasnosti, ako profesor, prednášam na Univerzite J. Selyeho v Komárne a začal som písať dvadsaťročnú históriu bývalej Filologickej fakulty a Katedry hungaristiky na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici.

 

Kedy ste si povedali, že Vaša práca stojí za to?


Už aj na univerzite v špecializovaných seminároch som sa snažil osvojiť najnovšie a adekvátne základné metódy a spôsoby analýzy, interpretácie, porovnávanie a hodnotenie  literárnych diel, ako aj kritické myslenie na svet. Nikdy sa mi nepáčila výskumná práca a hľadanie estetickej–literárnej hodnoty, ktorá bola zviazaná k pusto formálnym a prísne organizovaným podmienkam. Pre mňa vždy boli akceptované momenty a spôsoby výskumu, ktorých špecifiká a svojbytnosti neboli zachytené do rámca, do štandardizujúcich podmienok, lebo práve svojráznosti určujú používanie optimálnych metód, ako aj funkčnosť skúmania javov. Po týchto poznaniach a objavoch, po určitom čase, som cítil potrebu vytvorenia samostatných predstáv a systém postupov pri výskume filologických disciplín. Vtedy sa mi po prvé zdalo, že moja práca stojí za námahu a výsledky môžem ďalej podávať mojim študentom a širšej odbornej verejnosti. K realizácii týchto poznaní, samozrejme, značne prispeli aj pozitívne hodnotenia, ohlasy a povzbudzujúce konštatovania recenzií a odbornej kritiky na moje štúdie a monografie.

 

Ako by ste inšpirovali mladých ľudí (študentov) k tomu, aby dosiahli svoje ciele?


Konzultácie študentov sa počas vysokoškolského štúdia realizujú v konkrétnych formách, a tie slúžia pre inšpiráciu študentov k tvorivej vedeckej a odbornej práci, k zvyšovaniu motivácie prehĺbením poznania v oblasti vlastného študijného odboru, ako aj k adekvátnej prezentácii výsledkov v rôznych formách a publikáciách. Pre študentov je vždy motivujúce, ak sa pri výbere témy môžu spoľahnúť na pomoc školiteľa. Jeho rady môžu pomôcť k zvládnutiu úspešného spracovania témy, spoľahlivého používania odbornej literatúry...
Pozitívnym a efektívnym príkladom pre študentov je ale v každom prípade dôveryhodná osobnosť, odborná  pripravenosť a skúsenosť pedagóga, ktorého osobný príklad  zabezpečí  kvalitnú  spoluprácu medzi  študentom a pedagógom. 

 

Hlavná fotografia: s povolením F. Alabána